معاینات بدو استخدام

مراحل انجام معاینات بدو استخدام

 

1- معرفی از شرکت /واحد صنعتی/موسسه دولتی

2-مراجعه به واحد بهداشت حرفه ای مستقر در ستاد مرکز بهداشت در بلوار مدرس

3-دریافت فرم درخواست معاینات

4-مراجعه به بانک ملی جهت پرداخت هزینه معاینات

5-مراجعه به کلینیک معاینات کارگری در مرکز بهداشتی درمانی خفتان (مهرجرد-خ شهید وحیدی)

6-تشکیل پرونده در بهداشت حرفه ای مرکز خفتان

7-انجام آزمایشات/انجام اسپیرومتری/ادیومتری/تست روان شناسی/دریافت جواب آزمایشات

 

 

پس از اظهار نظر پزشک مرکز و تکمیل پرونده در بهداشت حرفه ای چنانچه کارگر برای شغل مورد نظر مناسب است جهت دریافت نامه به بهداشت حرفه ای ستاد معرفی می‌شود در غیر این صورت مراجعه کننده به کلینیک تخصصی طب کار معرفی می‌شود