پنج پروژه درمیبد برای سفر رئیس‌جمهور به استان مصوب شده است

فرماندارمیبد در سفر به تهران، در دیدار با مدیر امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه بودجه کشور از پادار شدن پنج پروژه در سفر رئیس‌جمهور به استان یزد خبر داد.