شناسایی ۱۳ غار طبیعی درمیبد

فرماندارمیبد در اولین جلسه کمیته فنی کارگروه غارشناسی از شناسایی ۱۳ غار در مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.