با توانمندسازی و نگاه ترویجی کارهای ارزشمندی ارائه می‌شود

فرماندارمیبد توانمندسازی و داشتن نگاه ترویجی را در کنار اعتباراتی که اختصاص داده می‌شود در ارائه کارهای خوب و ارزشمند مؤثر دانست.