مدیریت جهاد کشاورزی میبد ۶۰۰هکتار از ارضی شهرستان زیر کشت گندم است /از تامین کنندگان گوشت سفید در سطح استان هستیم

پور کوثری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میبد از سطح کشت گندم وجو واقدامات انجام شده درخصوص کاهش مصرف آب خبر داد به گزارش خبرنگاربمیبد نیوز مدیریت جهاد کشاورزی میبد درخصوص آبیاری کم فشار واقدامات انجام شده درزمینه کاهش مصرف آب بیان داشت: در سال گذشته حدود ۶۰۰هکتار از اراضی میبد با ۷میلیارد اعتبار دولتی و۲میلیارد […]