رونق گردشگری، ماحصل بهسازی بافت باارزش روستای مزرعه کلانتر است

بخشدار مرکزی میبد گفت: رونق گردشگری ماحصل بهسازی بافت باارزش روستای کلانتر است.