تمدید فراخوان ثبت نام متقاضیان همکاری با شرکت خدماتی طرف قرارداد

شرکت خدماتی طرف قرارداد بیمارستان حضرت امام جعفر صادق(ع) در نظر دارد تعداد ۴ نفر مرد و ۲ نفر زن را جهت انجام وظیفه رشته شغلی خدمات به صورت (شرکتی) جذب نماید .

متقاضیان با حداکثر سن ۳۵ سال تمام و دارای مدرک تحصیلی حداقل پایان ابتدایی و حداکثر دیپلم کامل متوسطه با در دست داشتن مدارک ذیل تا پایان وقت اداریروز سه شنبه۸/۳/۹۷ به معاونت پشتیبانی آقای پور میر افضلی مراجعه نمایند.